پایگاه خبری اخبار ساختمان - بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران از شرکت آزمایشگاه فنی خاک

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران از شرکت آزمایشگاه فنی خاک

بازدید جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman