اختصاص اراضی غیردولتی برای احداث مسکن

اختصاص اراضی غیردولتی برای احداث مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت سرانه های خدماتی به احداث مسکن اختصاص یابد.

به گزارش اخبار ساختمان، فصل ۸ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به موضوع مسکن اختصاص دارد. در ماده ۱۱۲ این فصل آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز اقدام نماید.

بر ساس ماده ۱۱۳ از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اضافه می شود.

هم چنین طبق ماده ۱۱۴ از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می گردد.

ایسنا

نظرات کاربران
security code
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman