اهمیت شیوه های بندکشی در آجر نماها در چیست؟

اهمیت شیوه های بندکشی در آجر نماها در چیست؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۷:۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

آیا می دانید بند کشی در آجر نما ها چیست؟ بعد از اینکه آجر چینی در نماهای اجری به اتمام رسید، برای اینکه نمای ساختمان را یکپارچه و منسجم کنیم، لازم است که همه شیارهایی که در میان آجر نما ها وجود دارند را با بند پوشانده شود.
به گزارش اخبار ساختمان، در واقع بعضی از آجر نما ها دو بند‌‌ می‌ باشند این به این معنا است که فقط در بخش های طولی آجر نما بند وجود دارد . همچنین در بعضی دیگر چهار بند وجود دارند که در این نوع آجر نما هم در بخش های طولی و هم در بخش های عرضی نما بند وجود دارد.

شکل بندکشی به صورت انبساط و انقباض سطحی و یکنواخت در نمای ساختمانی می باشد. همچنین روی بنــد کشــی ها بایــد از نفــوذ آب و رطوبــت بــه قسمت های داخلــی دیوارهــا و دیگر اجزاء ســاختمان جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل مــلات بندکشــی بایــد ذرات ریزی داشته باشد و همچنین پر مایــه باشد. این ملات باید تراکــم کافــی برخــوردار باشلازم را داشته باشد تــا از به وجود امدن خاصیــت جاذبــه‌ی جلوگیری شود.

کار نهایی بند کشی باید بسیار جذاب باشد. در کل عمق این بندکشی ها برای آجر نما ها ۱۵ میلی متر می باشد. قبل از آن که بند کشی شروع و اجرا شود، باید محل اجرای بند کشی را به طور کامل به وسیله برس سیمی آن را تمیز و مرطوب کرد.

باید برای این کار عیار ملات ماسه را در نظر گرفت. عیار ملات ماسه و سیمان در بند کشی حدودا ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد. در واقع قطر آن نمی تواند از یک میلی متر تجاوز کند. در این بند کشی شکل آن باید جوری باشد که خیلی سریع رطوبت را از دست بدهد.


 بندکشی در آجر نما ها

بند کشی های آجر فشاری لازم است از بندکشی هایی استفاده شود که توپر می باشند. در آجر کاری ها با ترکیب کردن آجر های تک رنگ و همچنین به وجود آوردن نقوش و طرح های متنوع فرایندی به وجود می اید که به آن رگ چینی می گویند. در رگ چینی نقوش گوناگون در سطح یکدست و صاف به نحوه قرار گیری آجرها در نمای ساختمان بستگی دارد. آجر ها در آجرنمای ساختمان ها گوناگون می باشند.

در زیر به تعدادی انواع آجر که در نماها به کار می رود اشاره می کنیم:

آجر راسته:

به آجری می گویند که در نما کاری ساختمان ها از پهلو و درازا استفاده و کار می شود.

له:

به آجری له می گویند که در نما کاری های ساختمان ها، عرض آن به شکل افقی یا عمودی به کار برده می شود.

قد نما:

آجر های قد نما را به شکل افقی در کف کار می کنند به گونه ای که همه سطح آن آجر ها مشاهده می شود.

خواب نما:

آجر خواب نما، آجری است که رج آجرها را به شکل پله‌ای را نشان می دهد.

لاریز:

به آجری می گویند که به صورت یکی در میان، یعنی کله و راسته قرار گیرند.

لابند مرتب:

لابند مرتب در واقع از انواع معمولــی تریــن روش آجــر کاری در نمای ساختمان ها می باشد. در همه ردیــف ها، آجــر راســته بــه کار مــیرود؛ این بــه شکلی است کــه رگ عمــودی در قسمت بــالا، درســت در میان آجرهــای رگ پاییــن قــرار می گیرنــد.


 شیوه های بندکشی در آجر نما ها

سایر نقوش و طرح های گوناگون و مشهور دیگر بند کشی می توانند شامل کله راسته – خفته راسته – بافت حصیری – جناغی – شطرنجی و غیره می باشد.

به طور کلی از زمان ها و دوران های خیلی گذشته تا به امروز، همه نقش ها و طرحهــای ذکر شده در بالا ، بــا آجرهــای اســتاندارد و به دست اســاتیدی بی نام و یــا صاحب نام درست و بنا نهاده شده اند. .

امروزه از آجر ها در مصارف گوناگون از جمله در ساختمان سازی ها، دیوار چینی ها، نمای ساختمان، نمای داخلی ساختمان و حتی داخل کوره ها استفاده می کنند و در حال حاضر استفاده از آجر ها در ساختمان سازی ها بسیار متداول می باشد و زیبایی آن مخصوصا در نما سازی ها توجه بسیاری از معماران و ساختمان سازان را به خود جلب کرده است.

ساحل1

برچسب ها:

نما ،ساختمان ،بندکشی ،آجر 
نظرات کاربران
security code
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman