مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛

صدور رای برای بیش از هشت میلیون متر مربع زمین

صدور رای برای بیش از هشت میلیون متر مربع زمین
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران آمار عملکرد کمیسیون ماده ۱۲ استان تهران از سال ۱۴۰۰ تاکنون را اعلام کرد و از صدور رای برای بیش از هشت میلیون متر مربع زمین خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به استناد ماده ۱۳ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و همچنین تعیین زمین های دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است، لذا به موجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) مصوب ۲/۵/۱۳۶۷ آرای کمیسیون ماده ۱۲ در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در این اداره کل در مجموع به مساحت هشت میلیون مترمربع از اراضی مطرح شده در کمیسیون مذکور موات تشخیص داده شده است.

وی گفت: کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ استان تهران جهت تنویر اذهان عمومی نسبت به اعلام آمار عملکرد طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اقدام کرده است و مطابق قانون اعلام هر رای موات مشروط به دو بار آگهی در روزنامه سراسری به فاصله ۱۰ روز و سپس پی گیری متقاضیان تا سه ماه پس از آگهی دوم است که مطابق با قانون در این مسیر حرکت کرده ایم.

جنتی در پایان گفت: دبیرخانه مذکور در اعلام آمار آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۲ در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع مساحت هشت میلیون متر مربع را موات تشخیص و بیش از بیست و شش میلیون متر مربع را غیر موات تشخیص داده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman